Our Team

staff
 
Front Row (from left to right) Linda Smallbones, Thandeka Zuma, Nicky Houghton, Nomagugu Mpembe, Robyn Hemmens, Nontobeko Mpungose
Back Row (from left to right) Rachel Rozentals-Thresher, Siya Mnguni, Nontobeko Khoza, Cathy Simpson, Dumisa Zondi